26/04/2015

РЕЗОНАНС 26.04.2015: Какво в исканите промени в Закона за адвокатурата сблъска нотариуси и адвокати?

Исканите промени в Закона за адвокатурата са на първо място в защита и в полза на гражданите и на юридическите лица, чийто интереси защитава българската адвокатура. Следва да отбележим, че разширяването на рамката на адвокатската професия не води до ограничаване на стопанската дейност на други стопански субекти, тъй като не предвижда изрична забрана определени правни услуги да бъдат предоставяни и от неадвокати. Просто се дава една възможност клиентите да избират при кого да бъде извършвана удостоверителна дейност /което от своя страна води до конкурентна среда/ и то само за неподлежащи на вписване в официалните регистри заверки, с които сегашните удостоверителни функции на адвокатите ще са доразвити и конкретизирани. Не приемаме и упрека, че адвоката няма да е безпристрастен при заверките. С оглед на своите правомощия единстевно безпристрастен в своята дейност е съда. Останалите – нотариусите, ЧСИ и юрисконсултите са по дефиниция в потенциален конфликт на интереси, тъй като действат винаги по поръчка на една от страните. Завишаването на изискванията за прием в адвокатурата пък няма да доведе до ограничаване на досъпа до професията, тъй като не се въвежда ограничение в броя на лицата, които могат да бъдат вписани като адвокати.

Page 15 of 15